Konkurs: Internet Starter – idealny prezent dla Twoich bliskich

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 Email -- Pin It Share 0 Filament.io Made with Flare More Info'> 0 Flares ×

Sieć jest na wyciągnięcie ręki – weź udział w naszym konkursie i wygraj biografię Steva Jobsa :)

 

Pomóż Twojej Mamie być z Tobą w lepszym kontakcie – pokaż jej bogactwo Internetu. Poprzez stronę
http://www.internetstarter.com.pl
stwórz indywidualny Internet Starter tak by surfowanie w sieci stało się dla niej czystą przyjemnością. Umieść w nim także odnośnik do Twojego bloga, tak by mogła być na bieżąco z Twoimi wpisami.

Opisz na blogu Waszą przygodę z IS i prześlij URL swojego wpisu na adres konkurs.is@onet.pl Umieść w notce zdjęcie (screen) stworzonego przez siebie Internet Startera, oraz napisz dlaczego zdecydowałeś się właśnie na taką formę prezentu. Najoryginalniejszych autorów Internet Startera oraz ich mamy, nagrodzimy zestawami książek (szczegóły poniżej) oraz gadżetami Internet Starter.

Startujemy 23 maja, punktualnie o 15:00

Internet Starter (w Wielkiej Brytanii – Internet Buttons) został stworzony przez organizację non-profit We Are What We Do, działającą na rzecz pozytywnych zmian w zachowaniach społecznych. Zgodnie ze swoją nazwą – „Jesteśmy tym, co czynimy” – organizacja opracowuje produkty, narzędzia i projekty, których stosowanie służy milionom osób do tworzenia małych, dobrych rzeczy i pomaga w rozwiązywaniu ważnych kwestii społecznych i środowiskowych.

Internet Starter jest częścią projektu „UPC. Łączymy pokolenia”, którego celem jest zachęcenie młodych osób do nauczania starszaków obsługi Internetu. UPC od wielu lat angażuje się w działania edukacyjne, które pomagają osobom dojrzałym dołączyć do społeczności
internetowej, a tym samym prowadzą do poprawy jakości ich życia i zmniejszenia poziomu wykluczenia cyfrowego w Polsce.

Zasady konkursu:

 • Konkurs przeznaczony jest dla osób posiadających blogi na platformie blog.pl lub blog.onet.pl
 • Bloger musi stworzyć za pośrednictwem strony
  http://www.internetstarter.com.pl
  Internet starter dedykowane swojej mamie – jedna z ikonek (kwadratów) powinna kierować do jego bloga w blog.pl lub blog.onet.pl
 • Następnie, należy opublikować notkę w której będzie znajdował się screen przedstawiający Internet Starter oraz uzasadnienie wyboru takiej formy prezentu
 • Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną notkę, wysyłając jej URL  na adres konkurs.is@onet.pl
 • Nagrodzonych zostanie 5  najciekawszych i najoryginalniejszych uzasadnień wybranych przez redakcję blog.pl
 • Nagrodami są książki oraz zestawy gadżetów Internet Starter
 • Konkurs rozpoczyna się 23 maja, punktualnie o godzinie 15:00 i potrwa do 7 czerwca włącznie
 • Ogłoszenie wyników 8 czerwca na blogu redakcyjnym:
  http://blog.blog.pl/

Zobacz jak zrobili to inni:

Katarzyna Pakosińska


Beata Sadowska

Michał Piróg

Czekamy na Twój pomysł prezentu dla Mamy – przysyłajcie adresy notek na konkurs.is@onet.pl

 

Regulamin Konkursu:

Regulamin Konkursu „Internet Starter – idealny prezent dla Twojej Mamy

§ 1

Postanowienia ogólne

1.1. Organizatorem konkursu jest Grupa Onet.pl Spółka Akcyjna, z siedzibą przy ul. G. Zapolskiej 44, 30-126 Kraków, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000007763, kapitał zakładowy / wpłacony Spółki: 8 049 073,00 zł, NIP: 734-00-09-469, zwana dalej: „Organizatorem” lub „Onet”.

1.2. Konkurs organizowany jest w dniach 23.05.2012 r. od godz. 15:00 do dnia 7.06.2012r. do godz. 23:59.

1.3. Miejscem konkursu jest terytorium Polski.

1.4. Definicje:

- Portal Onet – strony i inne narzędzia internetowe udostępniane za pośrednictwem sieci Internet, będące własnością Grupa Onet.pl S.A. i dostępne pod adresem www.onet.pl lub pod innym adresem będącym własnością Grupa Onet.pl S.A.;

- Regulamin – niniejszy regulamin;

- Konkurs – konkurs opisany w niniejszym Regulaminie;

- Uczestnik Konkursu – Użytkownik, który zgłosi się do udziału w Konkursie;

- Użytkownik – osoba korzystająca z Portalu Onet;

- Serwis blog.pl – serwis blogowy znajdujący się pod adresem www.blog.pl a także innymi adresami internetowymi pod którymi Onet prowadzi Serwis.

- Serwis blog.onet.pl -- serwis blogowy znajdujący się pod adresem www.blog.onet.pl a także innymi adresami internetowymi pod którymi Onet prowadzi Serwis.

 

 

§ 2

Zasady uczestnictwa w Konkursie

2.1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie pełnoletni Użytkownicy Portalu Onet, którzy w dniu dokonania zgłoszenia do Konkursu posiadają miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz spełniają wymagania określone w pkt. 2.3. Regulaminu.

2.2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora Konkursu oraz członkowie ich rodzin do drugiego stopnia pokrewieństwa, oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział
w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora.

2.3. Aby wziąć udział w Konkursie należy być użytkownikiem Serwisu blog.pl, lub blog.onet.pl tj. posiadać konto w Serwisie blog.pl lub blog.onet.pl i prowadzić w Serwisie blog.pl lub blog.onet.pl swojego bloga.

2.4. Użytkownicy Portalu Onet spełniający powyższe wymagania mogą wziąć udział w Konkursie wysyłając swoje zgłoszenie na adres e-mail: konkurs.is@onet.pl zgodnie z pkt. 3.1 niniejszego Regulaminu oraz podając swoje dane osobowe w postaci imienia i nazwiska oraz numeru telefonu.

2.5. Każdy Uczestnik Konkursu może nadesłać jedno zgłoszenie w okresie trwania Konkursu.

2.6. Zgłoszenia do Konkursu wypełnione nieprawidłowo, w sposób niepełny lub też zawierające nieprawdziwe dane nie będą uwzględniane.

2.7. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza akceptację jego zasad przewidzianych w niniejszym Regulaminie oraz zasad przewidzianych w Warunkach i Zasadach korzystania z serwisu Internet Starter, które  są dostępne na stronie
http://www.internetstarter.com.pl/page/termsandconditions/
.

2.8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych, m.in. wskutek awarii łączy internetowych czy systemu Uczestnika.

2.9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez Uczestników. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem prawa do nagrody.

2.10. Nagrodami w Konkursie są:

Za zajęcie miejsc 1-5: książka Isaacson Walter „Steve Jobs” o wartości 60 zł, książka „Najlepsze przepisy polskich blogerów” o wartości 20 zł oraz zestawy gadżetów Internet Starter zawierające: Moleskin  o wartości 60zł, pen driver o wartości 35zł, eco torbę o wartości 15zł, notes IS  o wartości 10 zł.

 

§ 3

Zasady przyznawania nagród Konkursowych

3.1. Zadaniem każdego Uczestnika Konkursu jest zaprojektowanie autorskiego Internet Startera (tj. strony z ikonami dla nowego użytkownika Internetu) za pośrednictwem strony internetstarter.com.pl, zgodnie z Warunkami i Zasadami korzystania z serwisu Internet Starter, który miałby być prezentem z okazji Dnia Matki oraz stworzenie na swoim blogu w Serwisie blog.pl notki zawierającej screen zaprojektowanego Internet Startera oraz opis znajdujących się tam funkcjonalności z uzasadnieniem dlaczego zdecydował się na taką formę prezentu (dalej: Praca). Adres URL do notki zawierającej Pracę należy przesłać na adres konkurs.is@onet.pl.

 

3.2. Uczestnik Konkursu wysyłając zgłoszenie oświadcza, że Praca nie była nigdzie wcześniej publikowana oraz że przysługują mu prawa autorskie do Pracy, która nie narusza przepisów prawa, prawem chronionych dóbr osób lub podmiotów trzecich ani też praw na dobrach niematerialnych.

 

 

3.3. Kryterium wyłonienia zwycięzcy w Konkursie jest nadesłanie, zdaniem Komisji Konkursowej, najciekawszej Pracy. Komisja ze wszystkich nadesłanych Prac wyłoni pięć jej zdaniem najciekawszych, których autorzy zostaną zwycięzcami nagród głównych Konkursu.

3.4. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa złożona z przedstawicieli Organizatora. Z czynności Komisji zostanie sporządzony protokół, z wyszczególnieniem zwycięzców Konkursu oraz przyznanych  nagród.

 

3.5. Posiedzenia Komisji Konkursowej, podczas którego nastąpi przyznanie nagród Konkursowych, odbędzie się w następującym terminie: do 14 dni od zakończenia Konkursu

3.6. Nagrody w Konkursie określone w pkt. 2.10. powyżej nie podlegają wymianie na ich równowartość w pieniądzu, ani na nagrody innego rodzaju.

3.7. Zwycięzca Konkursu nie może przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.

§ 4

Ogłaszanie wyników i wydanie nagród w Konkursie

4.1. Informacja o wynikach Konkursu umieszczona zostanie na stronie konkursowej w serwisie http://www.blog.pl/blog-blog_blog_pl/  najpóźniej po upływie 3 dni  roboczych od odpowiedniego posiedzenia Komisji Konkursowej, o którym mowa w pkt. 3.5. niniejszego Regulaminu.

4.2. Każdy zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany o wygranej telefonicznie lub za pomocą wiadomości e-mail i aby otrzymać nagrodę, zobowiązany jest przesłać za pomocą zwrotnej wiadomości e-mail swoje dane adresowe nie później niż 24 godziny od daty otrzymania informacji o wygranej.

4.3. Każdy zwycięzca Konkursu, aby mógł otrzymać nagrodę musi podać następujące dane: imię, nazwisko, adres zamieszkania z kodem pocztowym oraz numer dowodu osobistego. Warunkiem wydania nagrody jest spełnienie wszystkich wymagań określonych niniejszym Regulaminem. Narody zostaną wysłane do zwycięzców pocztą w terminie do 30 dni od zakończenia konkursu.

4.4. Każdy zwycięzca Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia i nazwiska na stronach Portalu Onet. Imię i Nazwisko zwycięzcy Konkursu będzie opublikowane na stronach Serwisu blog.pl po zakończeniu procesu zbierania danych adresowych. W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze zwycięzcą lub nie spełnienia wymogów podanych w punktach 4.2 oraz 4.3 powyżej procedura wyłonienia Zwycięzcy nagrody głównej  Konkursu opisana w punkcie 3.3 i 3.4 powtórzy się.

4.5. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych (imienia, nazwiska i adresu zamieszkania) będzie stanowić przyczynę odmowy wydania Uczestnikowi nagrody w przypadku wygranej.

4.6. Wydanie nagrody nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.

4.7. Nagroda może zostać przyznana jedynie osobie, która spełni wszystkie warunki Konkursu opisane w niniejszym Regulaminie.

4.8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika nagrodzonego w Konkursie.

4.9. Nagrody nieodebrane ulegają przepadkowi.


§ 5

Postępowanie reklamacyjne

5.1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Uczestnicy mogą zgłaszać na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data jej otrzymania przez Organizatora.

5.2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje powinny być zgłaszane na adres Grupa Onet.pl S.A., ul. Zapolskiej 44, 30-126 Kraków, z dopiskiem „Konkurs Internet Starter”.

5.3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

5.4. Reklamacje rozpatrywane będą na podstawie niniejszego Regulaminu.

5.5. Uczestnik Konkursu zostanie o decyzji powiadomiony listem wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

§ 6

Przetwarzanie danych osobowych

6.1 Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu odbywa się zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

6.2 Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Onet.

6.3 Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora, w celu realizacji obowiązków wynikających z przeprowadzenia Konkursu. Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia. Uczestnik wyraża zgodę na przekazanie swoich danych osobowych firmie kurierskiej lub pocztowej, celem doręczenia nagrody.

6.4 Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy o ochronie danych osobowych Uczestnik konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawienia lub usunięcia.

§ 7

7.1 Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie Serwisu http://blog.blog.pl/2012/05/23/konkurs-internet-starter-%E2%80%93-idealny-prezent-dla-twojej-mamy/

7.2 Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Konkursu. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają wyłącznie charakter informacyjny.

7.3 Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany niniejszego Regulaminu, jeśli nie wpłynie to na pogorszenie sytuacji Uczestników.

7.4 Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy według obowiązujących przepisów.

7.5 W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *